Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy im. dr. Aleksandra Majkowskiego
Adres: Jana III Sobieskiego 15, 83-322 Stężyca
Telefon: – 684-33-54
e-mail: gbp.stezyca@op.pl
REGON 000970767
NIP 589-17-79-788
strona www: http://bibliotekastezyca.pl/

 

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 8.00 – 17.00
Wtorek 8.00 – 17.00
Środa 8.00 – 15.00 (prace wewnętrzne)
Czwartek 8.00 – 17.00
Piątek 8.00 – 17.00

 

Ilość zbiorów:

– czasopism: 7
– książek: 31 330

 

Filia w Szymbarku
ul. Długa 25
tel.(58) 684-38-60

 

Dyrektor Biblioteki

Nazwisko i Imię: Gabriela Formela
Funkcja: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy
Telefon: 684-33-54
e-mail: stezyca@gminastezyca.pl
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 15.00

 

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STĘŻYCY

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury
i działa na podstawie: 1. Ustawy z 25października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz.862 ze zm.), 2. ustawy z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(tekst jedn.:Dz. U. z 2012r. poz.642 ze zm.) , 3. ustawy z dnia 8marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz.1875, z późn. zm.) , 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017r poz.2077), 5. Ustawy z dnia29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r poz.395 , 6. Niniejszego statutu.

§2

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury której organizatorem
jest Gmina Stężyca.

§3

Biblioteka posiada osobowość prawną . Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1 prowadzonego przez Organizatora.

§4

Biblioteka nosi imię Dr. Aleksandra Majkowskiego.

§5

1.Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Stężyca, a terenem jej działania Gmina Stężyca.

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Stężyca.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka w Kartuzach oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

4. Biblioteka do oznakowania zbiorów gminnych używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu a po środku oznaczenie filii.

5.Biblioteka posługuje się pieczęcią prostokątną zawierającą nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu, dokładny adres oraz nr telefonu

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA

§6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej i jej edukacji kulturalnej oraz upowszechnieniu wiedzy.

§7

I. Do podstawowych zadań biblioteki należą:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek.
 3. Prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej, dokumentacyjnej.
 4. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 5. Tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych.
 6. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki i czytelnictwa ,sztuki , nauki, historii oraz dorobku kulturalnego gminy.
 7. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 8. Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.

II. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz organami władz publicznych.

III. Biblioteka może podejmować inne działania w dziedzinie kultury i edukacji wynikające z potrzeb środowiska.

§8

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat za wykonanie usług określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§9

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Stężyca.
 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy swoich pracowników.
 5. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

         a/ kierowanie bieżącą działalnością,

         b/reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,

         c/zarządzanie majątkiem biblioteki

         d/ustalanie rocznego planu finansowego,

         e/zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki

         f/sporządzanie sprawozdań z działalności Biblioteki

§10

Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Szymbarku, która prowadzi działalność biblioteczną na terenie Sołectwa Szymbark.

§11

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

§12

1.Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Stężyca

2.Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się na podstawie Regulaminu Wynagradzania, który ustala Dyrektor wg zasad określonych w przepisach
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§13

1.Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Stężyca.

2.Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

3. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, towarzystwa i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§15

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą część mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
 2. Za całość gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor.

§16

 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji Organizatora.
 2. Biblioteka corocznie otrzymuje z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów jej działalności.
 3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z przychodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu Gminy, samorządów innego szczebla, funduszy europejskich, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych.
 4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
 5. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
 6. Biblioteka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§17

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

§18

Dyrektor corocznie, w terminie do trzech miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stężyca

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.