REGULAMIN CZYTELNI W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STĘŻYCY

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1.Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy obywatele, bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami, czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie.

2.Zgłaszający się składa u bibliotekarza dyżurnego legitymację służbową lub inny dokument z fotografią ważny na dany okres.

3.Wierzchnie okrycia oraz teczki itp. należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

4.W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza.

5.W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów, ani spożywać posiłków.

 

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW.

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru ogólnego (magazynu).

2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu ich u bibliotekarza.

3. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi.

4. Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu.

5.Książek przeznaczonych do czytania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb do innych pomieszczeń biblioteki.

6.Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje z powrotem dokument wymieniony w & 1, ust 2.

7.Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

8.W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie możne on korzystać z czytelni.

 

PORADY i INFORMACJE

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz
o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 

ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Czytelnik, poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, schematy, plany mapy itp. tylko po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem.

 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
2. Korzystanie ze zbiorów specjalnych (ryciny, mapy itd.) wymaga szczególnej uwagi ,aby nie narazić ich na uszkodzenie.

 

ŻYCZENIA i ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW

Życzenia i zażalenia należy wpisywać do książki skarg i wniosków, która znajduje się u dyrektora biblioteki. W szczególności należy zgłaszać życzenia dotyczące dostarczania potrzebnych czytelnikowi książek, których biblioteka nie posiada. W miarę możliwości biblioteka będzie dostarczała żądane książki w drodze zakupu lub wypożyczenia z innych bibliotek.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów regulamin może decyzją dyrektora biblioteki utracić czasowo prawo do korzystania z czytelni. Czytelnikowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do Wójta
Gminy w Stężycy.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STĘŻYCY

1. Czytelnia Internetowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników Biblioteki.
2. Korzystanie z Internetu, programów zainstalowanych na komputerach, programów multimedialnych jest bezpłatne.
3. Zgłaszający się składa u bibliotekarza ważny dokument z fotografią.
4. Przed przystąpieniem do pracy przy stanowisku komputerowym użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz pedrivów i płyt CD.
6. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
7. Limit czasu pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę dziennie..
8. Zmiany na stanowiskach następują o pełnych godzinach.
9. Użytkownik jest zobowiązany do punktualnego stawiania się przy stanowisku. Spóźnienie powoduje utratę rejestracji i dostęp do komputera innego użytkownika.
10. Możliwa jest rezerwacja stanowisk z jednodniowym wyprzedzeniem.
11. Zabrania się korzystania z internetowych stron
upowszechniających pornografię i przemoc oraz
używania sprzętu do gier komputerowych.
12. Zabrania się wnosić jedzenia i napojów.
13. Nie stosujących się do przepisów regulaminu może decyzją dyrektora Biblioteki utracić czasowo lub całkowicie, prawo dostępu do stanowisk komputerowych.

 

 

 

ZATWIERDZAM:

Stężyca, dn. 06.02.2018 r