KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowny Czytelniku,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna im. dr. Aleksandra Majkowskiego w Stężycy, ul. Jana III Sobieskiego 15, 83-322 Stężyca, tel. 58 684 33 54,  e-mail: gbp.stezyca@op.pl

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych czytelnicy mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych P. Łukaszem Gołdą         pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Przetwarzanie danych osobowych czytelników jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o bibliotekach, w tym obowiązku ochrony zbiorów stanowiących narodowy zasób biblioteczny podlegający szczególnej ochronie oraz do zrealizowania obowiązku statystycznego.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych           w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  6. Szczegółowe informacje dotyczące czasu przechowywania danych określone zostały w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej  w Stężycy.

  7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  8. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje czytelnikowi:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b) prawo do sprostowania danych;
  c) prawo do usunięcia danych (pod warunkiem rozliczenia się z Biblioteką);
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,    a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody (dotyczy czytelników rozliczonych z Biblioteką).
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (o ile ograniczenie danych nie koliduje z Regulaminem Biblioteki);
  f) prawo do przenoszenia danych;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan  decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,  o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  11. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *